W poniedziałek 21.05.18r. jest trzecioteścik, część humanistyczna: czytanie ze zrozumieniem, wyciąganie wniosków, odpowiadanie na pytania pełnymi zdaniami, tworzenie pisemnej, kilkuzdaniowej wypowiedzi, krótkiego opo­wiadania i opisu, listu,  życzeń, zaproszenia, czytelne i estetyczne pisanie (prze­strzeganie zasad kaligrafii), dbałość o popraw­ność gramatyczną, ortograficzną oraz interpunkcyjną, pisanie zdania wielka literą, kończenie kropką, wykrzyknikiem lub znakiem zapytania, wyszukiwanie w tekście potrzebnych informacji i w miarę możliwości korzystanie ze słowników i encyklopedii przeznaczo­nych dla dzieci, dostrzeganie różnicy po­między literą i głoską, dzielenie wyrazów na sylaby, oddzielanie wyrazów w zdaniu, zdań w tekście, przeliczanie głosek, liter i sylab w wyrazach.
We wtorek 22.05.18r. dzieci piszą część przyrodniczo – matematyczną: nazywanie charaktery­stycznych elementów typowych krajobrazów Polski: nadmor­skiego, nizinnego, górskiego, znajomość wpływu przyrody nieożywionej na życie roślin: wpływ światła słoneczne­go na cykliczność życia na Ziemi, znaczenie powietrza i wody dla życia, znaczenie wybranych skał i mine­rałów dla człowieka (np. węgla i gliny), wyjaśnia zależność zjawisk przyrody od pór roku, podejmowanie działania na rzecz ochro­ny przyrody w swoim środowisku,  rozumienie jakie zniszczenia w przyrodzie powoduje człowiek (wypalanie łąk, zaśmiecanie lasów, nadmierny hałas, kłusownictwo);
liczenie (w przód i w tył) od danej licz­by po 1, dziesiątkami od danej liczby w zakresie 100 i setkami od danej liczby, zapisywanie liczb (w zakresie 1000), tabliczka mnożenia i dzielenie w zakresie 100,  sprawdzanie wyników obliczeń za pomocą odwrotności (mnożenie-dzielenie, dodawanie-odejmowanie), rozwiązywanie zadań tekstowych (w tym zadania na porówny­wanie różnicowe), obliczenia pieniężne (cena, ilość, wartość), odczytywanie i zapisywanie liczb w systemie rzymskim od I do XII, znajomość kolejności dni tygodnia i miesięcy, obliczenia zegarowe (w systemie 12 i 24-godzinnym), rysowanie i mierzenie odcinków, obliczanie obwodów figur geometrycznych (w centymetrach).


We wtorek 22.05.2018r. o godz. 16.00 jest zebranie rodziców w sali nr 14. Zapraszam...


Zakres do następnego sprawdzianu:
Naucz. zintegrowane:
1. Zna polskich malarzy.
2. Zna polskie święta narodowe.
3. Zna poprawną pisownię skrótów.
4. 
Formułuje pytania do konkretnej osoby.
5. Pisze poprawnie pod względem 
ortograficznym i interpunkcyjnym.
6. Uzupełnia tekst tak, aby zdania miały 
sens.
7. Tworzy łańcuch pokarmowy.
8. Zna cechę charakterystyczną 
kameleona.
9. Zna nazwy wybranych dziedzin 
sztuki.
10. Zna barwy podstawowe.

Ed. matematyczna:
1. Oblicza wartość liczby 
z wykorzystaniem pojęcia „zmniejszać o połowę”.
2. Oblicza łączną pojemność.
3. Uzupełnia równania brakującymi 
liczbami.
4. Zna strategie obliczania różnic.
5. Oblicza wagę (tara).
6. Rozwiązuje zadanie tekstowe.
7. Zaznacza na kalendarzu odpowiednią 
datę.
8. Oblicza na podstawie podanego 
czasu, ile godzin jest czynny park rozrywki.
9. Oblicza koszt biletów wstępu.


Sprawdzian z ed. matematycznej 14.05
Zakres do powtórzenia:
Uczeń:
1. Wykorzystuje w praktyce znajomość systemu pozycyjnego.
2. Porównuje liczby w zakresie 1000.
3. Wskazuje wartość niewiadomej 
w równaniu.
4. Porządkuje ceny malejąco.
5. Zna będące w obiegu banknoty 
i monety.
6. Oblicza obwód prostokąta.
7. Porównuje długości odcinków.
8. Rozpoznaje figurę będącą 
pomniejszeniem podanej.
9. Rozpoznaje koło w układzie, 
gdy figury zachodzą na siebie.
10. Zad. dodatkowe: rysuje cyrklem koło o wskazanym promieniu, mnoży i dzieli w zakresie 100.


Sprawdzian z naucz. zintegrowanego 15.05
Zakres do powtórzenia:
Uczeń:
1. Zna polskie tradycje wielkanocne.
2. Zna typowe zawody.
3. 
Zna znaczenie piktogramów umieszczanych na odzieży.
4. Potrafi stopniować przymiotniki.
5. Dobiera odpowiednie liczebniki 
do rzeczowników.
6. Tworzy kilkuzdaniowy opis.
7. Pisze poprawnie pod względem 
ortograficznym i interpunkcyjnym.
8. Zna rolę niektórych organów 
człowieka.
9. Zna charakterystyczne zwierzęta 
polskich parków narodowych.
10.Zna pauzę całonutową.
11. Zad. dodatkowe: pisze ortograficznie poznane wyrazy, rozpoznaje części mowy.


 

Test z języka angielskiego z rozdziału IV odbędzie się 24.04 (wtorek) i 25.04 (środa) - w zależności od grup.

 Zakres materiału:

- słownictwo z rozdziału IV

- pytanie o godzinę, o pory posiłków, o to co jemy na śniadanie, II śniadanie, obiad  - odpowiedzi na te pytania.


 Dwudniowa wycieczka jest 6 i 7 czerwca (środa, czwartek). Wyjazd obejmuje pobyt w "Farmie Iluzji" w Trojanowie oraz "Magiczne Ogrody" w Trzciankach koło Kazimierza Dolnego. Koszt 290 zł. Dzieci mogą zabrać drobne pieniądze na zakup pamiątek.


 Proszę o wpłaty na Radę Rodziców: pierwsze dziecko 50zł, drugie 40zł.  


Są organizowane zajęcia rozwijające z j. angielskiego:

poniedziałek od godz. 13.05 do godz. 13.30

środa od godz. 13.10 do godz. 13.30

czwartek 6 godz. lekcyjna

Na te zajęcia będą uczęszczać dzieci wyznaczone przez nauczyciela j. angielskiego.


Zeszyt do języka angielskiego - w trzy linie (16-kartkowy, obłożony, podpisany).

/M.Famulska/

To my

  • dsc_0327a
  • dsc_0331a
  • dsc_0333a
  • dsc_0335a
  • dsc_0339a
  • dsc_0343a

Logowanie

Zaprogramuj przyszłość

Certyfikaty

Przydatne linki

Szukaj

Licznik odwiedzin

745407
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W zeszłym tygodniu
W tym miesiącu
W zeszłym miesiącu
Wszystkie
2919
4362
7281
730093
48090
63235
745407

Twoje IP: 23.20.7.34
2018-05-22 14:05